Elektro Dušek

Reklamační podmínky

Reklamační podmínky - obsah

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

na zboží prodané od 1. ledna 2019

 

 

 

vydané firmou Jan Dušek se sídlem Lhota pod Hořičkami č.43, IČ: 63045843, živnostenský list vydal Městský úřad Náchod, č.j. KS10755/2017/ŽÚ-34, dne 09.10.2017 (dále „prodávající“) Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamačních vad spotřebního  zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona a. 634/1992 Sb., O ochranu spotřebitele v platném zněni.

 

 

 

článek 1           PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

 

 

 

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení a nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.

 

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je vedoucí prodejny nebo jim pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do teto lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzeni vady. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamaci.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

 

1. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

 

2. případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

 

Po marném uplynuti lhůty pro vyřízení reklamace má kupující všechna práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit podle článku 6 tohoto reklamačního řádu.

 

Vedoucí prodejny nebo jim poučený pracovník příjme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzeni reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

 

 

 

článek 2           MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

 

 

Kupující by měl uplatnit reklamaci nejlépe v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno. Kupující má však právo uplatnit reklamaci také v sídle podnikání prodávajícího.

 

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

 

 

 

článek 3           LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

 

 

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží v prodejně.

 

Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištěni vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

 

Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

 

Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím, nebo po uplynutí 30ti dní lhůty na vyřízení reklamace, co nastane dřív.

 

Reklamující se svým podpisem zavazuje, že si reklamaci vyzvedne nejpozději 30-tý den ode dne jejího uplatnění.

 

článek 4           ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

 

 

 

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, které kupní smlouvě odpovídá, a to podle požadavku kupujícího opravou věci, nebo její výměnou. Není-li takový postup možný, tedy pouze v případě, že není možné zboží opravit ani vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Neodporuje-li to povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, která se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží.

 

 

 

článek 5           ODSTRANITELNÉ VADY

 

 

 

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzeni charakteru vady přísluší prodávajícímu.

 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměně součásti, přičemž posouzeni, zda výměna je k povaze vady úměrná, přísluší prodávajícímu. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit.

 

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončeni opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

 

 

 

článek 6           NEODSTRANITELNÉ VADY

 

 

 

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:

 

1. výměnu zboží za jiné bezvadné,

 

2. zrušení kupní smlouvy, (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).

 

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebraní jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytuji-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

 

 

článek 7           ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY

 

 

 

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky, nebo výrobky použité), jež nebrání výrobku tomu, aby mohl být užíván k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny.

 

Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednaná nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 3, 4, 5 a 6 tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

 

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

 

 

 

článek 8           ŘEŠENÍ SPORU

 

 

 

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.

 

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019